ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Központi telefonszám:

(1)872-7593

1054 Budapest,

Podmaniczky Frigyes tér 6  
 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 09:00 - 17:00
Kedd: 09:00 - 17:00
Szerda: 09:00 - 18:00
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 16:00

Pénztári ebédidő: 12:20-13:00

kozteruletfelugyelet@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593


TELEFONKÖZPONTUNK MENÜTÉRKÉPÉT MEGTEKINTHETI IDE KATTINTVA


Főügyelet:
fougyelet@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Diszpécserszolgálat:
oszlopkezelo@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Parkolás-üzemeltetés:
parkolasellenorzes@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: (1) 872-7593

Fax: (1) 318 - 3460

Fel kívánjuk hívni a tisztelt látogató figyelmét az alábbiakra:

A megadott jogszabály mutató kizárólag a tájékoztatás célját szolgálja.

A BLKF az egyes jogszabályoknál feltüntetett elérési utakon található normaszövegek hatályosságáért semminemű felelősséget nem vállal!

Kérjük, hogy a jogszabályok hatályos szövegét mindig szíveskedjék ellenőrizni!

 


1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

A jogszabály a közúti közlekedésben résztvevő személyek és szervezetek jogairól és kötelezettségeiről rendelkezik. A törvény többek között szabályozza a várakozási övezetek kijelölésének feltételeit, a várakozási díjak és pótdíjak mértékét, valamint a pótdíjfizetési kötelezettséget.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV

 


1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

A jogszabály rendelkezik az önkormányzatok jogairól, feladatairól és hatásköréről. A törvény a települési önkormányzatok feladatává teszi a közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítását, mely közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthat el.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000065.TV

 


1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

A jogszabály meghatározza a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát, működési szabályait, az annak adatai alapján kiállított, a közúti járművezetésre jogosító, a jármű tulajdonjogát (üzemben tartását) és a közúti forgalomban való részvételre jogosító okmányok adattartalmát. A jogszabály rendelkezik a gépjármű tulajdonosi adatainak változásának bejelentési kötelezettségéről.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900084.TV

 


218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

A jogszabály a parkolási igazolvány kiadásának jogi és technikai feltételeiről, valamint az igazolvány által igénybe vehető kedvezményekről rendelkezik.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR
 


1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - KRESZ

A jogszabály a közúti közlekedésben részvevőkre vonatkozó általános és speciális feltételekről, a közúti jelzésekről, valamint a járműközlekedésre vonatkozó szabályokról rendelkezik. A rendelet tartalmazza többek között a közúti táblákra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a mozgásában korlátozott személy közlekedésére, parkolására vonatkozó kedvezményeket.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM

 


54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

A jogszabály rendelkezik a járműnyilvántartásból történő adatlekérdezés díjáról.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900054.BM

 


Eljárásjogi jogszabályok:

 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

A törvény a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti érvényesítésének eljárási szabályairól rendelkezik. A jogszabály többek között részletesen szabályozza a bíróságok összetételét, hatáskörét, illetékességét, a keresetindítás, a tárgyalás, a bizonyítás, illetve a jogorvoslatok szabályait.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95200003.TV

 


1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

A jogszabály az államnak fizetendő illetékekről rendelkezik. E törvény szabályozza többek között a bírósági eljárások illetékének mértékét.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000093.TV

 


1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

A törvény részletesen szabályozza, hogy a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket milyen módon kell a bírósági végrehajtás útján érvényesíteni, a végrehajtást kérőt, illetve az adóst milyen jogok illetik és milyen kötelezettségek terhelik.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400053.TV

 


2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

A törvény rendelkezik a 2010. június 1. napjától a közjegyzők hatáskörébe került fizetési meghagyásos eljárás szabályairól. A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések, valamint ingó dolog kiadása iránti követelések egyszerűsített eljárásban történő elbírálására irányuló nemperes eljárás.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900050.TV